36
کـارفـرمـا
18
معـرفـی
52
پـروژه
11
سـال
 
مـا میـان "قیـمت" و "ارزش" تفـاوت قـایلیـم.
مـا بـا ذهنیـت "یک پروسه و راه‌‌حـل مشخـص برای همه مسـایل" کـار نمـی‌کنیـم.
مـا معتقدیـم که هر کسب و کـار و برنـد، بـاید هویـت زنـده و منحصر به خود را خلـق کند.
بـا مـا گپ بزنیـد