ما از تجربه‌های نزدیک به زندگی چه یاد گرفته‌ایم؟
مـا فقط در مـورد چیـزهـایـی که واقعا و اصـالتـا در زندگـی و کـارمـان تجربه کرده بـاشیـم مـی‌نویـسیـم.
برخـی از دیـدهـایـی را که مـا از تعـامل مسـتقیـم بـا دیـزایـن و زندگـی بدسـت آورده‌ایـم ایـنجـا بخـوانیـد.
 
 
 
 
 
مـا معتقدیـم که "دیــد" نسبت به زندگـی، از طریـق تجربه کردن زندگـی
و تعـامل بـا انسـان‌هـا به دسـت مـی‌آید.
بـا مـا گفتگـو و تعـاملـی دربـاره‌ی زندگـی، کـار و دیـزایـن داشـته بـاشیـد.
یک فنجـان قهـوه بـا مـا ...